Werkwijze IKKS

De werkwijze van het IKKS wordt gekenmerkt door wetenschappelijk onderzoek, learning communities, toegankelijke onderzoeksresultaten, duidelijke afspraken en democratische prijzen: 


Wetenschappelijk onderzoek

Het IKKS doet fundamenteel, empirisch en beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek. Elk onderzoeksproject voldoet aan de actuele wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden.
 

Waarderend onderzoek

Het gebeurt. Een beleidsgericht onderzoek bevat uitstekende analyses en beleidsaanbevelingen, maar krijgt geen weerklank omdat de resultaten niet stroken met de overtuigingen van de betrokkenen die de aanbevelingen handen  en voeten moeten geven. Die ervaring leert dat het daarom van cruciaal belang is om er als beleidsgericht onderzoeker voor te zorgen dat de betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van wat er in het onderzoek aan kennis is ontwikkeld, en zo enthousiast zijn dat ze meteen aan de slag willen gaan met wat die kennis aan toekomstmogelijkheden biedt. 

Om dat waar te maken, heeft het IKKS al van bij de start 'Waarderend Onderzoek' of (Appreciative Inquiry) omarmd. Zo kregen de onderzoeken voor PSC, stad Gent, Welzijnszorg en De Loodsen vorm op basis van werkvormen of elementen die centraal staan in het 'Waarderend Onderzoek.  Lees meer. 


Learning community

Het IKKS zoekt naar een maximale draagkracht voor de onderzoeksresultaten. Daarom start het IKKS voor elk van haar onderzoeksprojecten een learning community op. Deze ‘lerende gemeenschap’ is van onderzoeksdesign tot rapportage medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het onderzoeksproject en is samengesteld uit opdrachtgevers, IKKS-onderzoekers en verschillende interne en/of externe (ervarings-) deskundigen.


Toegankelijke onderzoeksresultaten

Het IKKS streeft ernaar de toepasbaarheid van de verworven kennis te maximaliseren. De onderzoeksrapporten worden zo toegankelijk mogelijk geschreven, zodat een breed publiek kennis kan nemen van de onderzoeksresultaten. In samenspraak met de opdrachtgever wordt bepaald in welke mate en op welke wijze met de onderzoeksresultaten naar buiten wordt getreden.
 

Duidelijke afspraken

Het IKKS stelt voor elk van de onderzoeksprojecten in opdracht van een externe partner een contract op. Hierin wordt een initieel projectdesign opgenomen dat ondubbelzinnig de opdracht, de werkwijze, de tijdsplanning en de wijze van rapportage vastlegt.
 

Democratische prijzen

Het IKKS tracht de kosten van een onderzoeksproject zo democratisch mogelijk te houden. Hierbij wordt maximaal ingespeeld op het beschikbare menselijke en infrastructurele potentieel van de partners.