Wat is het IKKS

Wat doen we?

Het IKKS is een interdisciplinair kennislabo, een werkplaats en experimenteerruimte waar onderzoekers, organisaties en individuen de handen in elkaar slaan om kennis te verzamelen, ontwikkelen, delen, verdiepen en verankeren rond het thema ‘zin in samenleven’.

Kennisdeling houdt in dat het IKKS organisaties of individuen die werken aan eenzelfde doel of met dezelfde doelgroep, bij elkaar brengt in een kennisplatform waarin kennis gedeeld wordt. ‘Zin in samenleven’ betekent hier dat het kennisplatform de krachten bundelt met het oog op een meer leefbaar, solidair en warm samenleven in Vlaanderen en Nederland.

Kennisontwikkeling betekent dat het IKKS samen met organisaties nieuwe kennis ontwikkelt die de organisaties inzicht biedt over de eigen werking en over de betekenis van de organisatie voor de samenleving. Deze kennis opent nieuwe toekomstperspectieven en leidt tot concrete acties en nieuwe impulsen rond ‘zin in samenleven’, op drie niveaus: de interne werking van de organisatie, de werking van de organisatie in relatie tot doelpubliek en partners, en de betekenis van de organisatie voor de bredere samenleving.

Met kennisverankering beoogt het IKKS de verzamelde kennis verder vruchtbaar te maken en te verspreiden buiten de grenzen van de eigen onderzoeken en kennisplatformen. Dit doet het IKKS door activiteiten te organiseren voor een breder doelpubliek, bv. een symposium of inventiedag. Hierbij worden ook beleidsmakers betrokken. Een andere vorm van kennisverankering is werkinstrumenten ontwikkelen die op langere termijn door meerdere organisaties gebruikt kunnen worden. Zo’n instrument kan bijvoorbeeld bestaan uit een aantal fiches die een organisatie begeleiden bij een reflectieproces rond de eigen identiteit, rond de eigen werking inzake ‘zin in samenleven’.

Voor wie?

Het IKKS richt zich tot verenigingen, organisaties, scholen, zorgvoorzieningen en gemeenschappen die op een of andere manier bijdragen tot ‘zin in samenleven’, en willen reflecteren over hun identiteit of over concrete vraagstukken die met ‘zin in samenleven’ te maken hebben. Een concrete vraag kan bijvoorbeeld zijn hoe de bestaande spirituele of levensbeschouwelijke traditie van een gemeenschap of organisatie op een levengevende manier vertaald kan worden in de samenleving van vandaag en morgen.


Waarom?

Het IKKS is overtuigd van de betekenis van levensbeschouwelijke tradities in de samenleving. Hoewel tradities het leven van mensen niet langer op een dominante manier oriënteren, blijven mensen zoeken naar de zin van het bestaan. In die zoektocht spreken levensbeschouwingen mensen, groepen en organisaties aan.


Ikks Consultancy ?
Wenst u meer informatie over IKKS consultancy klik hier