Psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënte en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg - fase1 - voorgesteld op 15 oktober 214

Onderzoeksrapport “Psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg – fase 1” voorgesteld op 15 oktober 2014.

Op 15 oktober stelde Eva Buelens de resultaten voor van de eerste fase van het onderzoek naar de psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten in de thuiszorg. Voor oncologische patiënten neemt vandaag het belang van de thuiszorg toe. Dit komt doordat de verblijfsduur in het ziekenhuis verkort en kanker steeds meer wordt beschouwd als een chronische ziekte. De vraag stelt zich dan ook welke invloed deze context uitoefent op de psychosociale en spirituele steun, alsook welke bijdrage vrijwilligers kunnen leveren in en rond de thuissituatie van de oncologische patiënt.

Dit exploratieve onderzoek focust op de mate waarin oncologische patiënten vrijwilligers toelaten in hun thuisomgeving, wat het takenpakket van deze vrijwilligers behelst, welke ervaringen patiënten met vrijwilligers én vrijwilligers met patiënten hebben, alsook hoe vrijwilligers binnen de zorgomkadering van de patiënt inpassen en de samenwerking met professionele zorgverleners verloopt. De data werden verzameld door middel van meerdere focusgroepen met vrijwilligers en professionele zorgverleners. Daarnaast werden ook meer dan 90 patiënten bevraagd met een semi-gestructureerde vragenlijst.

Uit de diverse resultaten van het onderzoek kunnen we een aantal hoofdbevindingen destilleren. Er bestaan verschillende drempels die oncologische patiënten weerhouden om een vrijwilliger te vragen of te aanvaarden in de thuisomgeving: privacy, het niet willen spreken over kanker, geen hulp nodig hebben, enzovoort. Patiënten lijken zich ook geen voorstelling te kunnen maken van wat vrijwilligers voor hen kunnen betekenen. De tijd die vrijwilligers hebben om aanwezig te zijn en te luisteren worden echter wel gezien als een grote troef.

Professionele hulpverleners kunnen een belangrijke rol spelen in het aanleveren van informatie over het aanbod van vrijwilligers voor oncologische patiënten, alsook zou hun aanbeveling drempelverlagend kunnen werken. Helaas gebeurt dit laatste niet in de praktijk. De achterliggende redenen hiervoor zijn dat professionele hulpverleners ten eerste weinig kennis hebben van het aanbod van vrijwilligers en daarom de meerwaarde onvoldoende kunnen inschatten, ten tweede hechten ze veel belang aan de screening en de opleiding van vrijwilligers alvorens deze in te schakelen in de zorgomkadering van de patiënt, ten derde willen ze verzekerd worden van voldoende communicatiedoorstroming tussen vrijwilligers en professionele hulpverleners. De tweede fase van het onderzoek in 2015 zal hierop dieper ingaan.

Lees hier het onderzoeksrapport

Wim Vandewiele
 

« Terug naar nieuws