Katholieke traditie als levengevende kracht

Het IKKS gaat voluit voor ‘zin in samenleven’. Eén van de centrale onderzoeksvragen van het IKKS voor de komende jaren is hoe de katholieke traditie vandaag werkzaam is in de samenleving, en hoe ze dat in de toekomst kan zijn.

Welke verbindende kracht heeft de katholieke traditie voor de samenleving van vandaag?

Meer bepaald rijzen vragen rond taal en eigenaarschap: wie beschouwt zich vandaag als drager van de katholieke traditie, en als ‘vertaler’ van die traditie naar de bredere, ook niet-katholieke samenleving? Welke talen en praktijken worden daarbij impliciet of expliciet gehanteerd? Is de taal verfrissend, levengevend en inspirerend?

Een tweede focus is die op jongeren. Jonge mensen tussen pakweg 20 en 35 jaar staan voor keuzes die hun leven verder oriënteren. Wat maak ik van mijn leven? Welk beroep? Sticht ik een gezin? Hoe voed ik mijn kinderen op? Waar engageer ik mij voor in mijn vrije tijd? Deze ‘jongeren’ zijn op zoek naar en stichten zelf nieuwe vormen van samenleven, van verbinding tussen mensen. Wat doen ze juist, en hoe en waarom doen ze wat ze doen? Hoe vertaalt de katholieke traditie zich in hun leven?

Het IKKS wil met deze vragen aan de slag in verschillende belangrijke sectoren van de samenleving, stuk voor stuk sectoren waar verbinding tussen mensen centraal staat: onderwijs, zorg, jeugd, religieuze gemeenschappen, sociale organisaties. Het IKKS wil een kennisplatform uitbouwen waarbinnen de verschillende ‘stakeholders’ elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Wat kan bv. het katholieke onderwijs leren van het debat rond identiteit in de zorgsector, en omgekeerd? Het IKKS wil op die manier een netwerk creëren waarin mensen en organisaties samen komen die dat anders niet of nauwelijks doen. Partners binnen dit netwerk kunnen beroep doen op de onderzoeksexpertise van het IKKS. Naast kennisdeling is kennisontwikkeling door samen zinvolle projecten en onderzoeken op touw te zetten de belangrijkste doelstelling binnen dit netwerk.

Concreet staat momenteel een onderzoeksproject in de steigers rond ‘katholieke sociale organisaties als levengevende kracht’. Meerdere organisaties met verschillende achtergrond en doelstellingen zullen hieraan deelnemen. In elk van deze organisaties zal via de participatieve onderzoeksmethode van waarderend onderzoek (‘appreciative inquiry’) gezocht worden naar de levengevende krachten van de organisatie, en naar hoe die organisaties deze krachten toekomstgericht kunnen inzetten. Intussen verkent het IKKS ook projectmogelijkheden in de sectoren van onderwijs, zorg en religieuze gemeenschappen.

Meer weten?

Contacteer onderzoekscoördinator Stijn Latré:
                                     stijn.latre@ik-ks.org of 0472/574827.

 

« Terug naar nieuws